Specifické poruchy učení

Vzdelani

Dětem se ve škole občas nedaří tak skvěle, jak by si představovaly nebo jak třeba doufají jejich rodiče. Ne vždy je ovšem na vině nedostatek píle, pozornosti či nadání. Pokud máte pocit, že je vaše dítě ve škole úplně nemožné, zbystřete a určitě s ním zajděte do pedagogicko-psychologické poradny. Může se totiž jednat o některou ze specifických poruch učení.

Pokud ještě nejste rodiče, ale něco vám ve škole „nešlo“, určitě nezoufejte a čtěte dál, i pro vás totiž může být následující článek užitečný. Třeba se o sobě dozvíte, že nejste hloupí, jak vám ve škole tvrdili, ale máte jen poruchu učení. Dřív se o těchto poruchách moc nevědělo a nemluvilo.

Já jsem byla naprosto přesvědčená, že žádnou poruchou netrpím a nikdy jsem netrpěla. „Jen“ neumím psát úhledně, stříhat rovně papír a jsem trochu „levá“ na manuální činnosti. Jakmile jsem se ale začala tímto tématem zabývat trochu víc, došlo mi, že moje nešikovnost pravděpodobně není tak úplně nešikovnost. Na pedagogicko-psychologickou poradnu či nějakou nápravu je ovšem v mém případě už asi pozdě, na druhou stranu už se nemusím trápit tím, že jsem pexeso zase nerozstříhala rovně a zamatlala výkres. 🙂

Některé z poruch neovlivňují pouze učení, ale celý život, například problémy se smyslovou nedostatečností (například nedoslýchavost) nebo problémy způsobené deprivací. Specifické poruchy učení však nejsou způsobeny ani zdravotním postižením, poruchami vývoje, ani špatnou či málo podnětnou péčí rodičů. Zatím bohužel přesně nevíme, co je způsobuje. Co ale víme je, že nijak nesouvisí s inteligencí, objevují se totiž napříč celým spektrem. Způsobují mozku problémy s přijímáním a uchováváním informací a pravděpodobně jsou dědičné. Projeví se často až po nástupu do školy, někdy později, až je ve škole vyžadována náročnější práce, a mohou se u každého projevovat trochu jinak. 

Žádná ze specifických poruch učení však nevylučuje vystudování klidně i vysoké školy. Právě z těchto důvodů nejspíše panuje rozpor mezi Ministerstvem školství a učiteli. „Podle Ministerstva školství je 3-4% dětí se specifickými poruchami učení, učitelé uvádí až 20%“ (zdroj: Wikipedia).

Názvy pravděpodobně všech specifických poruch učení jste již určitě slyšeli. O které poruchy přesně se tedy jedná?

Dysgrafie

Toporné a křečovité písmo, zaměňování či zrcadlově otočená písmena, špatný sklon, pomalé tempo při psaní, neúhledná úprava sešitu, písmenka ubíhající na stranu. Slova se odlepují od řádku a stoupají k lince nad správným řádkem nebo naopak nad ním. Dysgrafie postihuje celkovou grafickou úpravu, někdy se může dotýkat i běžných manuálních činností, jako například zavazování tkaniček. Dysgrafici píší pomalu, ve stresu vynechávají písmena i celá slova, píší nečitelně. Nejsou schopní psát úhledně, ani když mají dostatek času.
Souvisí s dysortografií, velmi často jsou diagnostikovány společně.

Dysortografie

Tato porucha postihuje pravopis. Existují speciální jevy, které nazýváme dysortografické a které činí žákům  s dysortografií největší problémy. Jedná se především o krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké slabiky, případně podobně znějící hlásky (dvojice jako p-b, m-n a podobně). Děti velmi pomalu píší, do textu omylem vkládají nesmyslná písmena či slabiky, nebo je naopak vynechávají. Teoreticky gramatické poučky sice znají, ale neumí je aplikovat, nebo si je v rychlosti vyloží nesprávně.
Jaké jsou vhodné aktivity pro žáky s dysgrafií  a dysortografií: Naprosto nevhodné jsou diktáty. Dají se případně redukovat na psaní jen každé druhé nebo třetí věty. Místo diktátů je vhodnější doplňování určitého jevu do již napsaného textu. Dají se použít cvičení na srovnávání vymyšlených slov a hledání rozdílů (pala-pála, biro-biro), znázorňování dlouhých a krátkých samohlásek (například grafické znázornění, barevné odlišení, zvukové zdůraznění dlouhých slabik).

Dyslexie

Dyslexie je jednoduše řečeno porucha čtení. Dyslektici komolí slova, zaměňují je za jiná, podobná, nebo za úplně nesmyslná, často si slova domýšlí. Může být buď vrozená (u rodičů s dyslexií je až 50% šance, že dítě ji bude mít také), nebo získaná v důsledku poškození mozku. Největším problémem pro dyslektika je skutečnost, že téměř všechny formy tradičního vzdělávání jsou založeny na čtení.  Zásadní je tedy hledat takové podněty, které čtení nevyžadují. Učitelé mohou ve výuce používat speciální pomůcky (učebnice, pracovní listy) či počítačové programy. Záleží samozřejmě na stupni postižení, ale čím dříve se začne pracovat na nápravě, tím lepší jsou výsledky.

Dysgrafie (spolu s dysortografií) a dyslexie patří k nejčastěji diagnostikovaným poruchám učení.

Dyskalkulie

Ač je to zvláštní, dyskalkulie se týká především číslic a základních početních úkonů, spíše než složitých matematických operací a logiky. Dále se dělí se na například verbální, lexickou, grafickou či operacionální dyskalkulii, tedy podle úkonu, který činí dyskalkulikovi problémy (od sčítání a odčítání, přes orientaci na číselné ose až po třídění prvků podle barvy).

Dyspinxie

Podobně jako dysgrafie, dítě drží tužku čí štětec toporně, neobratně. Děti nejsou schopny pochopit základy perspektivy ani namalovat trojrozměrný obraz na papír, mají problém s malováním geometrických tvarů, později s rýsováním. Celková úroveň kresby je nízká. Děti mají problémy namalovat svislou či vodorovnou čáru, napojit čáry na sebe, čáry jsou roztřesené. Dyspinxie je spojená s dyspraxií, projevuje se tedy neobratností v činnostech, které vyžadují jemnou motoriku.

Dyspraxie

Jak již bylo naznačeno, dítě s dyspraxií je neobratné. Neumí dobře plánovat a zvládat své pohyby. Narozdíl od dyspinxie se jedná i o pohyby, které vyžadují hrubou motoriku (od oblékání přes jízdu na kole, ve škole tělocvik a pracovní činnosti).

Dysmúzie

Poslední ze šestice specifických poruch učení je takzvaná dysmúzie. Jedná se o neschopnost zapamatovat si či zopakovat melodii či rytmus. Dělí se na dva druhy, podle toho, zda se jedná o poruchu hudebního sluchu či vnímání hudby a rytmu, nebo neschopnost reprodukce hudby.

A co říci na závěr? Máte pocit, že je vaše dítě nešikovné? Možná, že je na čase ho nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně. Nespoléhejte jen na učitele, vy sami znáte své dítě nejlépe. A jak již bylo řečeno, i velmi chytré a nadané děti mohou trpět poruchou učení. Vyšetření v  PPP nebolí a za chvíli víte, na čem jste.

Další zajímavé informace o tom, jak poruchám učení předcházet a jak děti trénovat najdete například v článku o prevenci specifických poruch učení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *