Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

MŠMT ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jehož cílem je aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné konzultace, kterou ministerstvo zahájí na konferenci dne 17. ledna 2013. Jako podklad pro veřejnou konzultaci současně ministerstvo představí vstupní materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky 2020, který vychází ze shrnutí hlavních směrů rozvoje vzdělávacího systému.

Strategie naváže na Národní program rozvoje vzdělávání (Bílou knihu) z roku 2001, který dosud nebyl nahrazen koncepčním dokumentem srovnatelného rozsahu a záběru a jehož hlavní myšlenky jsou v mnohém stále aktuální. Zároveň bude vzdělávací politika muset výrazně zohlednit i některé nové trendy, jakým je například dynamický vývoj informačních a komunikačních technologií.

„Naše vzdělávací politika se na konkrétní problémy snažila dosud reagovat vytvářením nových specializovaných strategií a dokumentů. Ty však často nebyly doplněny dostatečnou implementační kapacitou, a navržená opatření proto zůstávala spíše na papíře. Dokumentů tedy máme mnoho, je mezi nimi i řada kvalitních doporučení, ale chybí všeobecně přijímaný a srozumitelný strategický rámec vzdělávací politiky. To chceme nyní změnit prostřednictvím širší společenské diskuse,“ komentuje přípravu Strategie vzdělávací politiky ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Strategie bude proto připravována formou veřejné konzultace, která umožní všem relevantním aktérům (vzdělávaným, jejich rodičům, učitelům a vedení škol, zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru) i široké veřejnosti, aby jejich stanoviska a návrhy byly slyšeny a vzaty v úvahu. „Dobrá vzdělávací politika, o kterou usilujeme, se nemůže orientovat jen na dílčí cíle, ale musí chápat vzdělávací soustavu jako vzájemně provázaný celek,“ dodává ministr Fiala.

Během jarních měsíců bude následovat série kulatých stolů zaměřených k jednotlivým profilovým tématům Strategie vzdělávací politiky.

Ministerstvo rovněž bude přípravu strategie průběžně projednávat s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu, aby byly zohledněny dlouhodobé programové cíle politických stran zastoupených v Parlamentu a tím vytvořeny podmínky pro zásadní politickou podporu cílů strategie.

První návrh Strategie by měl být připraven v průběhu léta a na podzim 2013 po standardním připomínkovém řízení a projednání v příslušných výborech obou komor Parlamentu bude Strategie předložena ke schválení vládě České republiky.

www.msmt.cz/pro-novinare/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *