Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013

MŠMT ČROd školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.

K obsahovým změnám v RVP ZV, které vzešly z mezirezortních jednání, dochází po sedmi letech od jeho vzniku. Mezi hlavní změny, ke kterým od 1. září 2013 dojde, bude úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na žáky 1. stupně základní školy při mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA, bylo učivo o zlomcích a desetinných číslech přesunuto z 2. na 1. stupeň ZŠ. Tento požadavek byl doporučen také Jednotou českých matematiků a fyziků a měl by přispět ke zvýšení znalostí z matematiky.

Další výraznější úprava se týká vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Změní se zařazení vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který bude začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace místo kapitoly Doplňující vzdělávací obory, jako doposud. Do budoucna tak škola zařadí další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných šest disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka. Pouze v odůvodněných případech (obtížnost učit se další cizí jazyk z důvodů poruch učení či jiných zdravotních postižení) může žák ve stejné časové dotaci pokračovat v rozvíjení prvního cizího jazyka např. formou rozšířené konverzace. Žák si tak bude moci dalších šest hodin týdně navíc osvojovat cizí jazyk, který se již učil. Postavení vzdělávacího oboru Cizí jazyk v RVP ZV se nemění.

Na základě mezirezortních jednání byla do RVP ZV povinně začleněna také finanční gramotnost, jejímž cílem je finančně gramotný člověk schopný finančně zabezpečit svou rodinu a orientovat se v problematice peněz a cen. Dopracována nebo upravena byla některá další aktuální a důležitá témata, která RVP ZV již nyní víceméně obsahuje. Účelem úprav bylo na daná témata více upozornit a zdůraznit jejich důležitost v dnešní době. Očekávané výstupy proto nejsou navýšeny, ale pouze upraveny nebo změněny To platí také pro vzdělávací obory, do kterých byla začleněna finanční gramotnost. Větší důraz bude kladen na dopravní výchovu (důvodem je nárůst úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě), ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (neinformovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech – např. záplavy, požáry atd.), obranu vlasti (větší informovanost ohledně povinnosti občanů týkající se obrany vlasti), korupci (boj proti korupci – spolugestor Úřad vlády), sexuální a rodinnou výchovu (pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli).

Další, obsáhlejší úprava bude následovat v rámci tzv. inovace RVP ZV, která začne  ještě v letošním roce a jejíž dokončení se předpokládá v roce 2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *