Životní situace: Co je to sirotčí důchod a kdy na něj má mladý člověk nárok?

Život přináší různé situace a to bohužel i včetně těch nejhorších, např. úmrtí jednoho či obou rodičů. Je ovšem dobré vědět, za jakých podmínek má mladý člověk nárok na podporu státu a jaké dokumenty je třeba doložit.

Nezaopatřeným dítětem, které má nárok na sirotčí důchod se rozumí to dítě, které nedokončilo povinnou školní docházku, nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání. Horní hranice věku je 26 let.

Sirotčí důchod může být také vyplácen dětem mladším osmnácti let v případě, že nestudují, ale jsou v evidenci úřadu práce.

Tip: Více informací o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech naleznete na stránkách pohřební služby Praha.

Aby nárok na sirotčí důchod vznikl, musí zemřelý ke dni úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel-li následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Sirotčí důchod a studium

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let. Za tuto dobu se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice, ale i studium na středních a vysokých školách v cizině. Pokud tyto podmínky sirotek splňuje a prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu, bude mu sirotčí problém přiznán. Ukončí-li či přeruší příjemce sirotčího důchodu studium dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně ohlásit.

Tip: Zaměstnání při studiu je časově náročnou záležitostí. Podívejte se proto na možnost vypracování bakalářské práce, ale i všech dalších VŠ prací.

  • Pokud studujete v zahraničí, o sirotčí důchod nepřicházíte.
  • Sirotčí důchod je možné pobírat prakticky u všech forem řádného středoškolského a vysokoškolského studia, tedy kromě klasické denní formy také při dálkovém, kombinovaném či večerním studiu.
  • Při denní formě studia neexistují pro případné brigády žádná omezení. Pokud student dálkového, kombinovaného či večerního studia nechce přijít o nárok na sirotčí důchod, může pracovat například na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun měsíčně.
  • Odměna plynoucí z dohody o pracovní činnosti musí však být nižší než 2 500 Kč měsíčně. Rovněž u měsíční odměny nižší než 2 500 Kč u dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod se skládá ze dvou částí a to základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a to 2270 korun měsíčně.

Druhá část sirotčího důchodu se vypočítává z výše starobního, nebo invalidního důchodu, na který měl nárok rodič v době úmrtí. Váš nárok dosahuje 40 % z této částky. Výše důchodu tedy bude ovlivněna výdělky a dobou pojištění, kterou získal zemřelý rodič. Pokud tedy zemřelý nebyl v době smrti v důchodu, bude se výše důchodu sirotčího vypočítávat z výšky starobního či invalidního důchodu, na který by zemřelý měl nárok.

Tip: Zajímá vás, na na jak vysoký sirotčí důchod máte nárok? Vypočítejte si jeho výši s pomocí kalkulačky sirotčího důchodu 2017.

Jak o sirotčí důchod požádat?

V případě nezletilého dítěte podává žádost o sirotčí důchod zákonný zástupce. V opačném případě podáváte žádost sami a to u okresní Správy sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště.

Co při žádosti doložit?

  • občanský průkaz, případně rodný list
  • občanský průkaz zemřelého
  • úmrtní list
  • potvrzení o studiu, nebo evidenci Úřadu práce

Česká správa sociálního zabezpečení vás po doložení potřebných dokladů bude informovat, jestli na důchod máte nárok a v jaké výši a to nejdéle do 90 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí bude zasláno do vlastních rukou. Pokud vám nebude sirotčí důchod přiznán, můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitku do 30ti dnů.


Zdroj obrázku: Pixabay

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *