Poplatky a podpora studentům vysokých škol v Evropě

Na podzim minulého roku vydala evropská síť Eurydice publikaci Fees and Support in Higher Education in Europe 2016/17 (Poplatky a podpora studentům ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě 2016/17), která porovnává evropské vzdělávací systémy v Evropě z hlediska dvou oblastí tradičně charakterizujících vysokoškolský sektor v daném státě. Jednak jsou to poplatky za studium (zejména školné a jeho výše, administrativní poplatky), jednak podpora studentům ve formě stipendií, grantů či půjček. Následující text krátce shrnuje hlavní závěry, ke kterým autoři došli.

Kdo platí poplatky?

V některých zemích, např. ve Skandinávii, Německu1  či Řecku, se za vysokoškolské studium neplatí žádné poplatky, ve většině evropských zemí však studenti nějakou formou přispívají, ať již administrativními poplatky, tak v podobě školného. V asi polovině zemí platí poplatky všichni studenti (např. Francie, Velká Británie – vyjma Skotska, Španělsko, Belgie, Itálie), v dalších státech však platí pouze tzv. part-time studenti (měřeno podle nižší studijní zátěže); tak je tomu např.  v Polsku, Dánsku, Slovinsku či Skotsku.  

Další skupinu platících studentů tvoří ti, kteří překročí standardní dobu studia (např. v České republice, na Slovensku či Rakousku) nebo mají špatné studijní výsledky, resp. nedosáhnou na určitý počet kreditů (Estonsko, Polsko či Chorvatsko).

Konečně, některé země (Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko či Srbsko) mají tzv. státem dotovaná místa (state subsidised places), přičemž studenti vzdělávající v těchto pozicích nemusí platit poplatky (platí je za ně stát). Rozhodování svázané s tím, kdo dosáhne na dotované studium, je zpravidla založeno na prospěchu a studijních výsledcích.

 
Následující obrázek ukazuje nejčastější kategorie studentů, kteří platí poplatky (zahrnuto je školné a administrativní poplatky) v prvním cyklu studia v roce 2016/17.

Stipendia, granty, půjčky

Všechny evropské země poskytují alespoň jeden ze dvou typů přímé podpory studentům, kterými jsou na jedné straně stipendia, resp. granty, na straně druhé půjčky. Ve většině států existují oba typy podpory, tzn. stipendia i půjčky, v některých jsou dokonce stipendia a půjčky provázány a jsou dostupné ve formě jakýchsi balíčků (např. v Německu, Norsku či Švýcarsku).

ČR patří k zemím, kde stát podporuje studenty pouze formou stipendií, stejně jako např. ve Francii, Španělsku, Itálii či Rakousku. Naproti tomu Anglie a Island jsou jediné dvě země, kde existuje pouze podpora ve formě systému studentských půjček na životní náklady. Systém půjček je zde však velmi propracovaný, jejich výše odvíjí od mnoha faktorů (zda student bydlí s rodinou či samostatně, v Londýně či mimo něj). Navíc, absolvent je splácí, pouze pokud dosáhne příjmu nad určitou hranici (21 000 GBP v roce 2016).

Co se týče typů stipendií, v některých skandinávských zemích či v Lucembursku existuje systém univerzálních grantů, což znamená, že určitou formu podpory dostávají všichni nebo téměř všichni studenti2 během svého studia, a to v týdenních nebo měsíčních částkách. Např. ve Švédsku mají nárok na finanční podporu všichni řádní (full-time) studenti po dobu 6 let, v roce 2016 činilo 704 SEK na týden po dobu 40 týdnů v roce.  

Hlavní typy stipendií pro řádné studenty v prvním cyklu studia 2016/17

 

Většina systémů poskytuje rovněž sociální stipendia (need-based grants) s cílem podpořit znevýhodněné studenty. Nárok na tento typ stipendií je podmíněn socio-ekonomickými kritérii, z nichž nejčastější je celkový příjem rodiny. Některé země, např. Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Irsko či Rakousko, mají systém grantů založených na kombinaci sociálních a prospěchových kritérií.  Tento typ stipendií má za cíl ocenit dobré studijní výsledky s prioritou znevýhodněným studentům. Stipendia jsou udělována na základě ohodnocení výchozí sociální a ekonomické situace studenta a jeho studijních výsledků. Váha, jakou dávají jednotlivé země těmto dvěma kritériím, se liší. Litva, Bosna a Hercegovina, Island či Srbsko jsou jediné evropské země, které nemají systém sociálních stipendií.

Co se týče prospěchových stipendií (merit-based grants), nabízí je 18 evropských vzdělávacích systémů, mezi nimi i Česká republika. Ve většině států mají nárok na prospěchová stipendia ti studenti, kteří mají dobré studijní výsledky během vysokoškolského studia, někdy se však nárok odvíjí od výsledků studia na střední škole (Francie, baccalauréat).   

Více informací k tématu, stejně jako další analýzy a publikace týkající se vzdělávání v Evropě, naleznete na webu Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

 

1V Německu sice legislativa umožňuje vybírat poplatky za prodlouženou dobu studia, žádná vysoká škola však dosud toto právo v praxi neuplatnila.
2 S omezením na tzv. full-time studenty a osoby s místem trvalého bydliště v daném regionu.
 

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která podporuje mezinárodní spolupráci se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS plní roli národní agentury pro program Erasmus+ v České republice.

Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

 

Studium na VŠO již od února

Neskončil zimní semestr přesně podle vašich představ? Nestihli jste si podat přihlášku a nechcete čekat? Začněte se studiem již od února na VŠO v Praze. Vyzkoušet můžete třeba Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy nebo Průvodcovskou činnost v cestovním ruchu.

Vysoká škola obchodní v Praze je soukromou vysokou školou nabízející vzdělání v oblasti cestovního ruchu, leteckých služeb i personalistiky. Již téměř 17 let připravuje studenty ve studijních programech Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích.

Nyní studuje na VŠO více jak 3 tisíce studentů v 7 různých studijních oborech. A jako jedna z mála škol nabízí možnost nastoupit už v jarním semestru akademického roku 2016/2017 a studovat již od 20. února. Přihlášku si zájemci mohou podat až do konce února!

Studium prezenční či kombinované

Vysoká škola obchodní v Praze nabízí svým zájemcům studium jak v kombinované, tak i prezenční formě. Od února si můžete vybrat z šesti studijních oborů. Prvním z nich je Cestovní ruch, ve kterém absolvent získá velmi dobré znalosti jak z oblasti cestovního ruchu, tak i základní přehled podnikových financí, práva a marketingu.

Dalším velice zajímavým oborem jsou Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, kde se stanete odborníky v oblastech leteckých a letových provozních službách, a v poskytování služeb cestovního ruchu.

VŠO také nabízí studium v navazujících magisterských oborech. Vybrat si můžete například Management cestovního ruchu, víceoborové studium, ve kterém získáte znalosti z ekonomie, logistiky, managementu a práva. Druhým z navazujících magisterských oborů je Management leteckých podniků, který se zaměřuje na výchovu středního a vyššího managementu leteckých podniků.

V dnešním hektickém světě, kdy platí zlaté pravidlo „Čas jsou peníze“ není zapotřebí sedět ve škole každý den. Prezenční obory se vyučují pravidelně tři dny v týdnu, v kombinované formě pouze v pátek a sobotu jednou za 14 dní.

Kurzy a přednášky

Vysoká škola obchodní v Praze také nabízí řadu dalších kurzů a přednášek pro studenty. Velice zajímavým může být nejen pro studenty oboru Cestovní ruch kurz Příběhy hradů a zámků v minulosti i současnosti nebo Průvodce cestovního ruchu. Dalším kurzem, kterého se mohou studenti zapojit, je Zdravý životní styl 21. století – Wellness.

Samozřejmostí je Den otevřených dveří, kde se dozvíte spoustu dalších informací. Přijďte se k nám podívat ve dnech 8. a 22. února 2017.

Zdroj obrázků: Vysoká škola obchodní v Praze

Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě neviděl

Mapy z nakladatelství Host (2016) je půvabná knížka. Vezmete ji do ruky a nejdříve jí chcete jen tak listovat a putovat světem. Pak vás ale zaujme nějaká konkrétní země. Zaměříte se na detaily, začnete je zkoumat a zároveň podrobíte zkoušce své dosavadní znalosti – „ano, to jsem věděl“, „aha, to dává smysl“ a „no ne, to je pro mě novinka“. Mapy jednotlivých států a světadílů jsou hustě pokryty ilustracemi a čas nad knihou se zdá plyne rychleji než obvykle…

Tento netradiční atlas světa celkově obsahuje mapy 7 světadílů a 42 zemí. Každá z nich je propracována do detailů a můžete se kochat obrázky zajímavých míst, historických památek, událostí a osobností, populárních sportů, oblíbených jídel a nápojů, typických zvířat a mnohého dalšího. Je jisté, že autoři knihy – polští grafici a ilustrátoři Aleksandr a Daniel Mizielińští – strávili nepředstavitelné množství času nad výběrem vhodných slov a následným malováním obrázků. Je nutné v tomto ohledu také vyzdvihnout práci překladatelky a redakce, neboť pro některé názvy bylo jistě obtížné najít české ekvivalenty.
Přes veškerou chválu si však neodpustím jednu poznámku – snaha mapu rovnoměrně pokrýt obrázky může také znamenat nevyváženost informací. V některých částech země může být koncentrováno více zajímavostí a všechny na mapu prostě zakreslit nelze, na druhou stranu některé zde uvedené pamětihodnosti zrovna nepatří k těm nejdůležitějším, ale dostaly se na mapu čistě z důvodu, aby zde nebylo prázdno. I když možná právě také díky tomu, že se člověk dozví ledacos nového, je publikace tak zajímavá…
Z charakteru knihy by se mohlo zdát, že Mapy budou oblíbené především dětmi. Dovedu si představit nedělení odpoledne, kdy se rodina usadí nad knihou a společně si prohlížejí kouzelné obrázky a diskutují nad nimi. Nenechte se však zmást, kniha zláká k listování také, a možná hlavně, dospělé – když k vám přijde návštěva a hovor vázne, s Mapami máte o zábavu postaráno. Jedno je jisté – ať už knihu pořídíte pro kohokoli, jistě ji stojí za to v domácí knihovně mít.

O autorech:
Aleksandra Mizielińska a Daniel Mizieliński jsou polští grafici a autoři světově uznávaných knih pro děti. Jejich typický styl je barevný, záměrně naivní a fascinující. Často si vytvářejí vlastní fonty pro písmo, které následně v knize využijí.
Společně s nakladatelstvím Dwie Siostry vytvořili knihu D. O. M. E. K., která dětem představuje různé domy významných architektů. Tato kniha byla vyhlášena knihou roku 2008 v polské sekci IBBY a byla později přeložena do mnoha jazyků, včetně arabštiny a čínštiny.
V roce 2011 vydali knihu Miasteczko Mamoko (Městečko Mamoko), která obsahuje pouze ilustrace a svému „čtenáři“ napomáhá procvičovat vnímání.
V roce 2011 vznikla také kniha Co z Ciebie wyrośnie? (Co z tebe bude?), představující nejpodivnější profese na světě.
Alexandra a Daniel Mizielińští jsou také autory knih Tu jesteśmy. Kosmiczne wyprawy, wizje i eksperymenty (Tady jsme. Výpravy do kosmu, vize a experimenty) a oceňované publikace Mapy (2012).
Autoři se narodili v roce 1982.
(Převzato z http://culture.pl/en/artist/aleksandra-mizielinska-and-daniel-mizielinski)

Zdroj obrázků: Nakladateství Host

Jedinečný průvodce vánočními dárky pro cestovatele

Hledáte inspiraci při shánění perfektních vánočních dárků pro své blízké? Pokud máte v rodině nebo mezi přáteli cestovatelské nadšence, už dál hledat nemusíte. EF Education First, světová jednička v mezinárodním vzdělávání, Vám přináší „Jedinečného průvodce vánočními dárky pro cestovatele“.

Naši studenti sdílejí radost z cestování, poznávání cizích zemí a měst a ponoření se do nového jazyka i kultury. Tento průvodce vánočními dárky obsahuje množství nápadů, které jim usnadňují cestování:

 1. Sluchátka s funkcí potlačení šumu – Cesta letadlem či jiným prostředkem tak bude vždy pohodlná a klidná. Už se nemusíte obávat hlučných spolucestujících, protože s tímto dárkem věnujete svému blízkému možnost v klidu zavřít oči a poslechnout si oblíbenou hudbu či podcasting.
 2. Přenosná power banka – Jistě chcete, aby měl Váš rodinný příslušník nebo kamarád možnost použít GPS navigaci, aby se neztratil nebo aby byl v obraze díky aktualizacím a novinkám. Podpořte ho tím, že mu zajistíte vždy plně nabitou baterku.
 3. Nástěnná mapa nebo glóbus z korku – Pomozte svým blízkým sledovat, jaká města a země navštívili a do jaké vysněné destinace by se chtěli podívat. Tato místa si v mapě nebo na glóbusu označí špendlíky.
 4. Zavazadlová visačka – Vyberte si výraznou barvu, aby Váš odbavený kufr vynikl mezi ostatními nudnými šedými zavazadly.
 5. 747 věcí, které můžete dělat v letadle –  Kniha s názvem „747 Things to do on a Plane“ je plná nápadů, jak si zpříjemnit let – s hádankami, skládačkami, aerobikem – stačí si vybrat.
 6. Zmačkaná mapa města – Tato praktická a odolná mapa města pomůže cestovatelům najít cestu stylově a s minimálním úsilím. Zaručený úspěch, pokud víte, kam se Váš kamarád chystá.
 7. Balicí kostky – Chytré a stylové obdélníkové balicí tašky zmenší prostor pro oblečení o jednu třetinu, čímž vytvoří prostor pro další outfity. K dostání jsou ve všech barvách a velikostech.
 8. Elektronická čtečka – Cestování není jen o poznávání a odpočinku, ale také je plné čekání, dlouhých letů či jízd vlakem. S dobrým čtivem uteče čas rychleji. Elektronická čtečka a stažený román nebo biografie Vašeho kamaráda zabaví či poučí. A to bez tahání zbytečně těžkých knih. 
 9. Plastová nádoba na tekutiny – Má Vaše kamarádka nebo sestra problémy, když dojde na bezpečnostní kontrolu na letišti a musí dát dohromady voňavku, lesk na rty, řasenku a krém? Ulehčete jí cestování s šikovnou prémiovou plastovou taškou na více použití, kterou si v klidu připraví doma. Praktické a šetrné k životnímu prostředí.
 10. Studium v zahraničí – odjet a studovat v zahraničí představuje nejefektivnější a nejpřirozenější formu studia cizího jazyka. Od mladých po dospělé, od studentů po seniory, studium v zahraničí je určeno pro všechny. Přejte si od ježíška zážitek, získejte zahraniční zkušenost a odjeďte hned jak to bude možné.

Kontaktujte Michaelu Gabrišovou (732 132 670) z EF Education First, kde Vám dáme další tipy ohledně cestování, jazyků a vzdělání.

O EF Education First

EF Education First (EF) bylo založeno v roce 1965 s misí otevírat svět prostřednictvím vzdělávání. EF je přední světovou společností v oblasti mezinárodního vzdělávání a doposud pomohlo milionům studentů naučit se nový jazyk a cestovat do zahraničí.  EF má 500 škol a kanceláří po celém světě a specializuje se na jazykové vzdělávání, vzdělávací cesty, akademické studium a kulturní výměnné programy. EF každoročně vydává EF English Profiency Index, který měří způsobilost v angličtině dospělých v zemích po celém světě. V nedávné době EF zveřejnilo EF Standard English Test (www.efset.org), první bezplatný standardizovaný test z angličtiny na světě.

Zdroj obrázků: Education first

Evropský týden odborných dovedností 2016 – Objev svůj talent!

Evropská komise vyhlásila Evropský týden odborných dovedností, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a obraz odborného vzdělávání v členských zemích EU.Odborné vzdělávání může vést ke kvalitnímu zaměstnání, atraktivní a zajímavé kariéře a příležitostem pro další zlepšení stávajících dovedností nebo pro získání dovedností z jiných oborů.  

„České odborné vzdělávání má velmi dobrou úroveň. Naráží však ve svém rozvoji i na problémy, mezi něž patří například jeho podceňování ze strany uchazečů o středoškolské vzdělávání a jejich rodičů zejména ve vztahu k technickým oborům nebo slabší spolupráce zaměstnavatelů s odbornými školami v porovnání s vyspělými zeměmi. Odborné vzdělávání se může úspěšně rozvíjet jen při dobré spolupráci odborných škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných aktérů,“ řekl státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč.

Evropský týden odborných dovedností koresponduje s vyhlášením dokumentu Evropské komise s názvem Nová agenda dovedností pro Evropu, přijatým letos v červnu. Reaguje na zjištění, že 70 milionů Evropanů nemá náležité základní dovednosti a 40 % zaměstnavatelů nemůže najít zaměstnance s relevantními dovednostmi. Odborné vzdělání a získané dovednosti budou určovat konkurenceschopnost a kapacitu k inovacím v jednotlivých zemích i v celé Evropské unii.

Evropský vzdělávací program Erasmus+ je jedním z nástrojů pro naplňování cílů Nové agendy dovedností, zejména v oblasti realizace praktických zahraničních stáží. Jedná se o pracovní stáže žáků a profesní rozvoj pracovníků, při kterých dochází k prohlubování odborných dovedností. „V programu Erasmus+ bylo od roku 2014 vynaloženo téměř 20 000 000 eur na podporu takřka 10 000 zahraničních mobilit žáků a pracovníků převážně odborných škol a učilišť,“ uvádí ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová.

Zlepšit spolupráci škol s firmami a podpořit polytechnické vzdělání mají také krajské akční plány, které se nyní dokončují ve všech krajích České republiky. Kromě krajů budou své akční plány pro rozvoj vzdělávání tvořit i školy. Akční plány mají za cíl sladit priority vzdělávání na školské, krajské a národní úrovni,“ říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání. „Modernizace odborného vzdělávání je příležitostí k zajištění souladu odborného vzdělávání s měnící se podobou kvalifikací, dodává Úlovcová.

V průběhu Evropského týdne odborných dovedností bylo v členských zemích EU uspořádáno přes 800 akcí. V České republice pověřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinací akcí Dům zahraniční spolupráce. V regionech se uskutečnilo 54 konferencí, dnů otevřených dveří, výstav a veletrhů za účasti pracovníků odborných škol, zástupců řídících orgánů odborného školství, zaměstnavatelů, podnikatelů a dalších relevantních organizací podílejících se na odborném vzdělávání. Příkladem je výstava Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích Haló – tady chemie, veletrhy fiktivních firem ve více městech nebo Den otevřených dveří Středního odborného učiliště strojírenského Škody Auto v Mladé Boleslavi určený výhradně pro dívky. Jak dodává Martin Slabihoudek, ředitel Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a.s.: „Jedním z hlavních cílů bylo zatraktivnění technicky zaměřených oborů na naší škole právě dívkám. Ukázat jim díky zážitkově připravenému programu, že se technických oborů nemusí obávat. Všechny obory nabízené na našem učilišti jsou určeny i pro dívky. Největšímu zájmu ze strany dívek se těší obory Průmyslový logistik a autolakýrník. Momentálně u nás studuje 107 dívek, což činí téměř 13% z celkového počtu žáků. Všem úspěšným  absolventům garantuje firma ŠKODA AUTO nabídku pracovního místa, a to voborech, ve kterých se vyučily.“

 

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která podporuje mezinárodní spolupráci se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS plní roli národní agentury pro program Erasmus+ v České republice.

Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

 

Masarykova univerzita pracuje na vývoji on-line VŠ vzdělávání ve věznicích díky zkušenostem z česko-norského projektu

V rámci závěrečné konference k programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07), jednom z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP se představilo 7 z celkem 77 podpořených projektů, které se zabývaly tématy efektivních nástrojů ve vzdělávání a přenosu dovedností do praxe. Zástupci Masarykovy univerzity například představili projekt zaměřený na využití e-learningových metod při dalším vysokoškolském vzdělávání vězňů, nejen v mužských, ale i ženských věznicích.

Mezinárodní závěrečná konference v rámci Norských fondů a fondů EHP (CZ07) se uskutečnila dne 7.12.2016 v Masarykově koleji v Praze. Kromě výsledků programu byly představeny projekty převážně vysokých škol, na kterých spolupracují se zahraničním partnerem z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Příkladem úspěšného projektu je i projekt na téma „Analýza skandinávské metodologie online vzdělávání pro univerzitní studium osob ve výkonu trestu“. „Norsko je jedním z iniciátorů tzv. skandinávského modelu online vzdělávání pro osoby ve výkonu trestu. Tento systém je velmi propracovaný a jeví se jako trvale udržitelný pro zainteresované vzdělávací subjekty i věznice,“ tvrdí zástupkyně Masarykovy univerzity a řešitelka, Mgr. Ing. Eva Slezáková. Za tímto účelem vyslali na partnerskou univerzitu, Norwegian School of Theology, své odborníky, aby zmapovali možnosti využití nástrojů ICT, tak aby mohla Masarykova univerzita do budoucna rozšířit svou nabídku výukových metod pro osoby ve výkonu trestu. On-line vysokoškolské vzdělání bude k dispozici nejen v mužských věznicích (jak tomu bylo dlouhou dobu), ale také ve věznicích ženských (kde zatím nebyla žádná možnost univerzitního vzdělávání).

K uskutečnění cílů programu, kterými je podpora lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posilování spolupráce mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích, přispěla podpora celkem 320 aktivit. Z tohoto počtu připadá 243 na individuální mobility a 77 na projektová partnerství (51 projektů institucionální spolupráce, 26 projektů mobilit). To vše ve spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Program Spolupráce škol a stipendia v rámci Norských fondů a fondů EHP ve 2. programovém období nabízel jednotlivcům i institucím možnost projektové spolupráce, resp. pracovní návštěvy partnerského pracoviště v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Podporovány byly dva hlavní typy aktivit – projekty mobilit a stáží a projekty institucionální spolupráce. Zapojeni byli zástupci jak technických, tak i humanitních a přírodovědných oborů vysokých škol. Uskutečnily se však i projekty základních a středních škol.

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07), Norské fondy a fondy EHP
Program „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci druhé etapy EHP a Norských fondů nabízel možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Aktuální etapa programu Norské fondy a fondy EHP (CZ07) se blíží ke svému závěru.

Projekt Analýza skandinávské metodologie online vzdělávání pro univerzitní studium osob ve výkonu trestu

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/31705

  Zdroj obrázků: Projektový tým, Masarykova univerzita, 2015

Digitální občanství se stává důležitou součástí moderního evropského vzdělávání

Evropská konference Eminent 2016, která proběhla 17. a 18. listopadu v Národní technické knihovně v Praze tematicky otevřela aktuální téma digitálního občanství a přinesla spoustu nových pohledů na problematiku vlivu digitálních technologií na život mladých lidí v Evropě. 

Pražská konference Eminent navázala na závěry nedávno proběhlé konference aktivity eTwinning, kde téměř 600 evropských učitelů diskutovalo o možnostech výuky digitálních občanských kompetencí ve školách.
Za účasti 138 evropských expertů ve vzdělávání, zástupců ministerstev školství a firem působících v oblasti digitálních technologií nabídla konference Eminent 2016 prostor pro diskuzi o rozvoji občanských kompetencí mladých lidí.
 „Mezi nejdůležitější oblasti současného vzdělávání patří mediální výuka a především rozvoj kritického myšlení.  Výchova plnohodnotného evropského občana by měla být tím nejdůležitějším cílem všech vzdělávacích systémů,“ zdůraznila ve svém vystoupení Florence Robin, generální ředitelka pro oblast školního vzdělávání z francouzského ministerstva školství.
Aktivity na platformě Better Internet for Kids  a síť Center bezpečnějšího internetu financovaných Evropskou komisí i činnost pracovní skupiny Interactive classroom otevírají společný diskusní prostor studentům, mladým lidem, odborníkům i vzdělavatelům.
Konferenci zakončil Marc Durando, výkonný ředitel evropské sítě European Schoolnet. Zdůraznil, že European Schoolnet hodlá ve své dalším činnosti navázat na výstupy pražské konference a vyzval všechny účastnické země k zapojení do nově vznikající pracovní skupiny, která poskytne všem zapojeným organizacím prostor pro spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti digitálního vzdělávání.
„Evropská konference Eminent 2016 otevřela prostor k zamyšlení nad možnostmi dalšího formování profesního i osobnostního rozvoje budoucí generace digitálních občanů,“ zdůraznil Durando.

Konferenci připravilo evropské sdružení European Schoolnet (www.eun.org) ve spolupráci s Ministerstvem školství a Domem zahraniční spolupráce.

Konferenci zahájil Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně školství. Ve svém projevu připomněl odkaz dvou významných historických osobností, které ovlivnily vzdělávání v celé Evropě – osobnost Karla IV. a hlavně Jana Ámose Komenského, jehož myšlenky jsou aktuální i dnes, v právě probíhající modernizaci českého školství. Tématu digitálního občanství a jeho reflexi ve Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 se věnovalo i vystoupení PhDr. Ondřeje Neumajera, který zdůraznil vnímání digitálního občanství jako rozvoje znalostí, schopností a dovedností potřebných pro rozvoj dnešní společnosti.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně školství, ve svém zahajovacím projevu v rámci konference Eminent 2016.

European Schoolnet
Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Sdružení EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise.
Více informací na www.eun.org

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

 

 Zdroj obrázků: Dům zahraniční spolupráce

Nizozemci předběhli Dány a stali se tak nejlepšími mluvčími angličtiny na světě

CURYCH, 15. listopad 2016 – Dospělí v Nizozemsku jsou světově nejlepšími nerodilými mluvčími angličtiny na světě a hned v závěsu stojí Dánsko a Švédsko, jak vyplývá z EF English Profiency Indexu (EF EPI), který dnes publikovalo EF Education First. Na nejnižších příčkách se umístil Irák, Laos a Libye.

„V nestálé globální ekonomice je znalost angličtiny jednou z mála dovedností s prokázanou schopností vytvářet a zvyšovat příležitosti pro zaměstnatelnost,“ uvedl Minh N. Tran, EF ředitel výzkumu. „Dovést zemi či společnost k budoucnosti s anglicky mluvícími pracujícími stojí hodně úsilí a investic. EF EPI na tyto výzvy reaguje a podněcuje mezinárodní diskuze na téma osvědčených postupů v jazykovém vzdělávání.“

Klíčové závěry šesté edice EF EPI zahrnují:

 • Poprvé v historii dosáhla asijská země, Singapur, velmi vysoké způsobilosti. V první patnáctce se umístila i Malajsie a Filipíny.
 • V Evropě zůstává způsobilost v angličtině s velkým náskokem nejsilnější na světě, zatímco země na Středním východě a v severní Africe i nadále zaujímají nejnižší příčky.
 • Ze všech zkoumaných oblastí je Latinská Amerika jedinou, která v uplynulém roce zaznamenala ve způsobilosti v angličtině pokles.
 • Mezi země, které ve způsobilosti v angličtině dosáhly největšího pokroku, patří Francie, Katar a Singapur; nejvýraznější pokles byl zaznamenán u Iráku, Japonska a Peru.
 • Mladí dospělí ve věku 18–25 let mají celosvětově nejsilnější znalosti angličtiny, ačkoliv některé země mají výrazně odlišné tendence.
 • Téměř ve všech zemích a věkových kategoriích jsou ženy ve způsobilosti v angličtině lepší než muži.
 • Způsobilost v angličtině i nadále zůstává klíčovým ukazatelem ekonomické konkurenceschopnosti jak na úrovni jednotlivce, tak na národní úrovni. Vyšší způsobilost v angličtině koreluje s vyššími příjmy, lepší kvalitou života, větší konektivitou a dynamičtějším podnikatelským prostředím.

Dnes byla rovněž zveřejněna související zpráva, EF EPI pro podnikatele (EF EPI-c). EF EPI-c hodnotí způsobilost v angličtině pracujících a testuje 510 000 lidí z 16 průmyslových odvětví ve 40 zemích světa. Zpráva konstatuje, že vedoucí pracovníci ve svých znalostech angličtiny zaostávají za svými zaměstnanci a že výsledky v jednotlivých zemích pozitivně korelují s ukazateli globální inovace, transparentnosti vlády a snadnosti podnikání.

Miliony účastníků, kteří se do letošního průzkumu zapojili, vyplnilo EF Standard English Test (EFSET, www.efset.org), světově první standardizovaný test z angličtiny poskytovaný zdarma. EFSET byl spuštěn s cílem poskytnout dvěma miliardám studentů angličtiny bezplatný a vysoce kvalitní nástroj pro sebehodnocení. EFSET také nabízí školám, společnostem a vládám vhodné řešení pro testování způsobilosti ve velkém měřítku.   

Celou zprávu a podrobné informace o jednotlivých zemích si můžete stáhnout na www.ef-czech/epi/.

O EF Education First:
EF Education First (www.ef-czech.cz) je mezinárodní vzdělávací společnost specializující se na jazykové vzdělávání, vzdělávací cesty, akademické programy a kulturní výměnné pobyty. Společnost byla založena v roce 1965 s posláním otevírat svět prostřednictvím vzdělávání a nyní provozuje přes 500 škol a kanceláří ve více než 50 zemích světa.

Zdroj obrázků: EF Education First

Představujeme: Tomáš Kočko & Orchestr – nový videoklip a Velesu Tour

Tomáš Kočko i v druhém klipu z nového alba vstupuje do podsvětí k pohanskému bohu Velesovi. Druhý videoklip Do Návu II. navíc avizuje dlouhou řadu dvaadvaceti koncertů. Čtyři měsíce hrála evropská rádia věnující se WMCE skladby Tomáše Kočka z Velesu a nyní tyto písničky mohou slyšet naživo fanoušci i po celé ČR. Velesu Tour je tady a začíná 24.11.v Jablonci nad Nisou.

To, že i druhý videoklip je opět o smrti není překvapením. Deska Velesu začíná písní Do Návu a končí písní Do Návu II. nebo – li „Na konci dní“. Obě ve stejných tóninách, obě o odchodu ze světa do království staroslovanského boha Velese. „Bylo zcela logické, že jsme zvolili jako druhý videoklip právě tuto skladbu. Videoklip samozřejmě obsahuje základní motiv pohanského rituálu. Duše zemřelého musela mít masku, aby ji v mezisvětí nepoznali běsové a démoni a bez bloudění mohla bezpečně projít do Návu…“ Vysvětluje autor skladby Tomáš Kočko.  Tři dny natáčení na třech různých lokacích, pak práce při střihu, synchronizaci a postprodukci, kdy si režisér Štěpán Gajdoš nejednou posteskl, že už teď klipu věnoval polovinu času jako celému svému právě roztočenému filmu. „No jo, ale to neměl kývnout na spolupráci takovému hnidopichovi, jako jsem já!“ dodává se smíchem Tomáš.

 Nový klip: Tomáše Kočko & Orchestr – NA konci dní (Do Návu II.)